VIVIEN BABICOVÁ

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú platné pre internetový obchod: www.vivienbabicova.com, ktorého prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim je
  spoločnosť s & s studio s.r.o.
  IČO: 54321956
  DIČ: 2121638882
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 42866/S
  so sídlom: A.H.Škultétyho 311/39, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
  (ďalej len „predávajúci“)Ďalšie údaje na predávajúceho dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim sú nasledovné:
  e-mail: info@vivienbabicova.com
  tel. č.: +421 919 199 711
 2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“) ako aj na fyzické osoby konajúce v rámci svojej podnikateľskej činnosti a právnické osoby (ďalej len „podnikateľ“, spoločne len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.vivienbabicova.com , ďalej len „internetový obchod“).
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“), ako aj vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobkov a záruky poskytovanej zo strany predávajúceho na tieto výrobky.
 4. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.
 5. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.
 7. Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.vivienbabicova.com sú považované za záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky a následne vo vystavenej faktúre. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.vivienbabicova.com v deň objednania tovaru.

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri každom jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu na webovom sídle predávajúceho (www.vivienbabicova.com). Takýmto spôsobom predávajúci oznamuje spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.
 2. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje individuálne dojednanie podmienok kúpnej zmluvy.
 3. Všetka prezentácia tovaru a informácie o tovare, ktoré sú umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto ceny sa pripočítavajú k cene objednaného tovaru a spolu tvoria finálnu cenu.

III.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmto spôsobom:
  • Najskôr prostredníctvom rozhrania “SHOP” vykoná všetky potrebné kroky smerujúce k výberu produktu. Napríklad pri produkte “SEATBELT BAG” si v rámci prvého kroku vyberie materiálové prevedenie produktu (kabelky a k nej prislúchajúceho opasku). Následne farbu, veľkosť a doplňujúci cross-body popruh.
  • Po vytvorení výberu sa zákazník presunie do sekcie “KOŠÍK”, kde si skontroluje obsah objednávky, vyplní kontaktné údaje potrebné pre uskutočnenie objednávky a vyberie spôsob platby a dopravy.
   Po uskutočnení vyššie uvedeného kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.Predávajúci prijme na spracovanie len takú objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať, opravovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne, za správnosť týchto údajov zodpovedá kupujúci.
 3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie obsahuje zoznam objednaných položiek, ich ceny a internetový odkaz (https://vivienbabicova.com/obchodne-podmienky/) na aktuálne obchodné podmienky predávajúceho, prečítanie ktorých kupujúci potvrdil pri zadávaní objednávky. Týmto momentom vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.
 4. Kupujúci bude mať pred odoslaním objednávky k dispozícii tieto obchodné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a to prostredníctvom webového odkazu (https://vivienbabicova.com/ochrana-osobnych-udajov/) na tieto dokumenty. S týmito dokumentami je kupujúci povinný sa pred odoslaním objednávky oboznámiť. Oboznámenie sa s týmito dokumentami Objednávateľ potvrdí odoslaním Objednávky.
 5. Predávajúci tovar expeduje do piatich pracovných dní po prijatí platby, a to v prípade, že je tovar na sklade. Pokiaľ tovar nie je na sklade, tak je táto doba maximálne 30 pracovných dní po prijatí platby. V prípade, že sa táto doba predĺži, predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a zmenu mu čo najskôr ohlási. Predávajúci neručí za omeškanie objednávky z dôvodov, ktoré nastali na strane doručovateľskej spoločnosti.
 6. Predávajúci sa, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade platby platobnou kartou na internete prostredníctvom platobnej brány alebo bankovým prevodom po dokončení objednávky, prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaní platby na jeho bankový účet.
 7. Po prijatí platby a zaslaní tovaru zaniká kúpna zmluva splnením povinností, kúpna zmluva sa preto uzatváraná na dobu určitú.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.
 9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 10. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na e-mailovú adresu info@vivienbabicova.com, a to do momentu pokiaľ zákazníkovi nepríde e-mail o vybavení objednávky. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy týmto nie je dotknuté.
 11. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.
 12. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne kupujúci.

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay. Kupujúci bude po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.
  • osobne na výdajnom mieste stanovenom Predávajúcim
  • prevodom na účet predávajúceho, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., č. účtu SK63 0200 0000 0045 6454 2751. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky, pričom tovar bude odoslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
   Vyššie uvedenými spôsobmi platby nie je dotknuté právo predávajúceho v odôvodnených prípadoch umožniť výlučne platbu vopred.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. V prípade, ak si kupujúci objedná v jednom kalendárnom dni (prostredníctvom jednej alebo viacerých objednávok) spolu viac ako 4 ks tovaru, kúpnu cenu tovaru spolu so súvisiacimi nákladmi je možné uhradiť výlučne platbou vopred. Kupujúci v takomto prípade berie na vedomie, že doba doručenia môže byť viac ako 30 (slovom: tridsať) pracovných dní. Kúpnu cenu tovaru spolu so súvisiacimi nákladmi je možné uhradiť výlučne platbou vopred, aj v prípade opakovaného neodôvodneného vracania zjavne používaného tovaru zo strany kupujúceho a/alebo v prípade opakovaného bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru, a to v rozsahu umožnenom zákonom.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad.
 8. Tovar je kupujúcemu dodaný:
  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  • na iné miesto individuálne dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim
 9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. Predávajúci má nárok na zaplatenie nákladov spojených s dopravou tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravcu vykonávajúceho zvolený spôsob dopravy tovaru, tak ako sú tieto uvedené v objednávke kupujúceho. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.
 13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
 14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

V. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv spotrebiteľa z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.
 3. Zákonom stanovená záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Predávajúci neručí za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, nepresne uvedenou adresou objednávateľa ani za poškodenie tovaru počas prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
 4. V prípade ak:
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný vždy podľa svojho vlastného uváženia a pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
   Ak sa vada týka len časti tovaru, predávajúci vykoná vyššie uvedené nápravy len vo vzťahu k tejto časti tovaru, napr. vada vzťahujúca sa na popruh dodaný ku kabelke.
 5. Reklamovaný tovar sa od kupujúceho k predávajúcemu a späť zasiela prostredníctvom pošty alebo inej doručovateľskej spoločnosti. Záleží od dohody dvoch strán.
 6. Náklady na dopravu k predávajúcemu hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na kupujúceho – podávateľa reklamácie. Reklamáciu je potrené označiť napr. „Oznámenie o uplatnení reklamácie“. Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 cez e-mail alebo písomne. Predávajúci vybavuje každú reklamáciu bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informuje kupujúceho.
 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením materiálu
  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • zafarbením svetlej farby tovaru pri nevhodnej kombinácii odevu (tmavé džínsy)
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
  • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
  • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
  • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
  • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
  • Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  • Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 8. Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Predávajúci poučil kupujúceho (ktorý je spotrebiteľom) o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto všeobecné obchodné podmienky na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho (www.vivienbabicova.com) a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy“).
 3. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi predávajúcemu, že od kúpnej zmluvy odstupuje a zároveň tovar v tejto lehote, najneskôr do 14 – tich dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, vráti, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu bol doručení spolu s potvrdením objednávky, čím môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.
 5. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 6. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní, je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to na Vivien Babicová, s & s studio s.r.o., A.H. Škultétyho 311/39, 990 01 Veľký Krtíš, Slovensko.
 7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pôvodné náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v celom rozsahu.
 8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby spotrebiteľovi predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal späť.
 9. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Zároveň spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 10. Predávajúci dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Predávajúci si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je fyzická osoba alebo podnikateľ a kupujúci s takýmto výnimočným prípadom súhlasí.

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci (ktorý je spotrebiteľom) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu (ďalej len „ARS“) podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príslušným subjektom na ARS s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti.
 4. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 5. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na ARS využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať predávajúceho na: info@vivienbabicova.com.

VIII. Ochrana osobných údajov

Celé znenie dokumentu o ochrane osobných údajov je dostupné na internetovej stránke www.vivienbabicova.com.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky, a to týmito obchodnými podmienkami ako aj príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 4. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti alebo rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou týchto všeobecných obchodných podmienok je rozhodujúca a záväzná slovenská verzia.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2018.