Ochrana osobných údajov

Vyplnením objednávky, registráciou alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete pani Viviáne Babicovej, podnikajúcej na základe živnostenského oprávnenia, IČO: 51 424 533, s miestom podnikania Adyho 232/16, 991 28 Vinica, Slovenská republika, číslo živ. reg. 660-11051 (ďalej len ako "Prevádzkovateľ" alebo „Vivien Babicová“) prichádzať do styku a využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) ako aj v súlade so zákonom č. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

 1. Informácie o webovej stránke
  1. Tieto pravidlá spracovania osobných údajov upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.vivienbabicova.com a zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom tejto webovej stránky objednávku (ďalej len „zákazník“).
  2. Vivien Babicová pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako Prevádzkovateľ (tak ako je tento pojem definovaný v GDPR) a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu Vašich osobných údajov.
   Vivien Babicová navrhuje módne doplnky a odevy, ktoré taktiež pod svojou obchodnou značkou vyrába. Tieto módne doplnky a odevy ponúka na predaj prostredníctvom jej obchodu na internetovom sídle www.vivienbabicova.com.
  3. S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s objednaním si módneho doplnku alebo objednaním si iného tovaru z internetového obchodu. Údaje máme k dispozícii aj na základe inej objednávky než objednávky vykonanej prostredníctvom internetového obchodu, napríklad formou emailovej alebo telefonickej komunikácie.
  4. Dôvodom a cieľom spracovania Vašich údajov je snaha poskytovať Vám kvalitné služby a tovar. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.
  5. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy info@localhost alebo prostredníctvom poštového styku na adrese našej spoločnosti Adyho 232/16, 991 28 Vinica, Slovenská republika.


 2. Aké údaje spracúvame - špecifikácia spracovaných údajov
  1. Osobné údaje poskytnuté zákazníkmi, ktoré zákazníci sami zadávajú pri objednávke produktu, teda len údaje spracúvané v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel spracúvania.
  2. Ide teda o bežné údaje, ktoré zahŕňajú najmä meno a priezvisko, adresu resp. miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), e-mailovú adresu, telefónne číslo, prípadne daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň a platobné údaje.


 3. Účel spracovania osobných údajov
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvných podmienok (výkonu práv a plnenia povinností) existujúcich počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončenými zmluvnými vzťahmi, a to po nevyhnutnú dobu.Prevádzkovateľ spracúva i osobné údaje, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné na samotné plnenie zmluvných povinností, ale Prevádzkovateľ má oprávnený záujem tieto osobné údaje spracúvať z dôvodu a za účelom riadneho výkonu jeho podnikateľskej aktivity ako aj za účelom marketingovej propagácie svojich výrobkov. Okruhy osobných údajov a dôvody spracúvania sú uvedené nižšie:
  Kategórie osobných údajov

  Oprávnený záujem

   

  Zabezpečenie vymáhania nárokov Po splnení zmluvného záväzku Prevádzkovateľ bude naďalej spracovávať osobné údaje za účelom zabezpečenia vymáhania prípadných nárokov tak zo strany samotného Prevádzkovateľa ako aj jeho obchodných partnerov (napr. prípadná náhrada škody, namietanie vadného plnenia, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a pod.).
  Marketing za účelom propagácie ďalších produktov Pre ponuku ďaľších produktov formou obchodných oznámení môže predajca využívať predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie predajca vykonáva z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu. Predajca tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje zákazníkovi kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.

  Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže uplatniť u Prevádzkovateľa.

 4. Právny základ spracovania osobných údajov 

  Plnenie zmluvy
  Predaj výrobkov predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a pani Vivien Babicovou, na základe ktorého máte možnosť na kúpu a využívanie výrobkov. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.Plnenie zákonných povinností
  Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

  Oprávnený záujem
  Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby.
  Na základe rovnakého právneho základu spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné na marketing ďalších produktov.

 5. Osoby spracúvajúce osobné údaje
  1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané pracovníkmi internetovej stránky www.vivienbabicova.com. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s touto internetovou platformou.Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie Vašich údajov (najmä pri zabezpečení platobných operácií a pri doručovaní objednaného tovaru).


 6. Doba spracovania osobných údajov
  1. Údaje získané prostredníctvom internetovej stránky www.vivienbabicova.com sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.
  2. Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).Údaje potrebné na priamy marketing budeme spracúvať na dobu nevyhnutnú pre reklamu nových produktov.

   Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

 7. Práva zákazníka/kupujúceho
  Ako užívateľ služieb a zákazník (t.j. osobou, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) máte podľa kapitoly III GDPR právo najmä:
  1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
  2. na prístup k Vašim osobným údajom,
  3. na opravu Vašich osobných údajov,
  4. na výmaz Vašich osobných údajov,
  5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  6. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
  7. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
  8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
  9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
  10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.
  11. Vivien Babicová má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov. Ak však dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.


 8. Kde si môžete uplatniť vyššie uvedené práva?
  1. Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť u pani Vivien Babicovej, a to odoslaním e-mailu na adresu info@localhost alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu Adyho 232/16, 991 28 Vinica, Slovenská republika. Vaše žiadosti budú vybavované pani Vivien Babicovou bez zbytočného odkladu v čo najkratšej možnej dobe.


 9. Bezpečnosť
  1. Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pri spracovaní osobných údajov sa kladie veľký dôraz na moderné technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Prevádzkovateľ podnikol všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb
  2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany www.vivienbabicova.com pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.


 10. Účinnosť
  Tieto pravidlá sú účinné od 1. 7. 2018.